Onderstaand vindt u onze voorwaarden, deze zijn geldig voor onze webwinkel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

av cz / november 2007

Algemene voorwaarden detailhandel

Algemene voorwaarden voor de detailhandel in de gezelschapsdierenbranche
die lid is van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo.

Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo
zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de
Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden
in werking op 1 november 2007. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat
uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt. De voorwaarden zijn gedeponeerd
onder nummer 40506478 bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon die
of een onderdeel van het bedrijf van die natuurlijke of
rechtspersoon dat zich in de detailhandel als zelfstandig
of als franchiseondernemer bezighoudt met
verkoop en/of dienstverlening en lid is van de brancheorganisatie
Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo.

De consument: een natuurlijke persoon die niet handelt
in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een
overeenkomst aangaat met de ondernemer.

Overeenkomst: elke overeenkomst betreffende verkoop
of dienstverlening tussen de consument en de
ondernemer.

Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst
waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand.

Goederen: alle producten en gezelschapsdieren die het
onderwerp zijn van een overeenkomst.

Diensten: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn
van een overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten die tussen de ondernemer en de consument
worden gesloten.

Artikel 3 – Het aanbod

1. De aangeboden goederen en diensten van de ondernemer
worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld
en/of omschreven. Deze omschrijving moet voldoende
gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken.

2. Het aanbod omvat zodanige informatie dat het voor de
consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen
zijn indien hij het aanbod aanvaardt en bestaat in
elk geval uit de volgende onderdelen:

– een zo nauwkeurig mogelijke opgave van getallen,
maten, gewichten of andere eigenschappen, dan
wel aanwijzingen voor de verzorging, die voor het
aanbod wezenlijk zijn;

– de prijs en het bedrag van de bezorgkosten, indien
de consument de ondernemer vraagt de goederen
op een aangegeven adres af te leveren;

– de wijze van betaling en – indien van toepassing
– vermelding dat en op welke manier betaling in
termijnen mogelijk is;

– de uitvoering/de verpakking waarin de goederen
worden geleverd en een aanwijzing voor het gebruik;

– het eventuele recht van retournering en de wijze
van gebruikmaking daarvan

– de mogelijkheid om tegen kostprijs eventueel
aanvullende diensten te verlenen bij de aankoop
van sommige goederen, zoals opbouw, installatie,
inwerkingstelling en dergelijke;

– de vermelding dat op de overeenkomst deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn;

3. Levering op bestelling geschiedt na schriftelijke of
elektronische opdracht door de consument, tenzij tussen
de consument en de ondernemer anders is overeengekomen.

4. Een schriftelijk aanbod is voorzien van een dagtekening
en is onherroepelijk gedurende dertig dagen
nadat de consument het aanbod heeft ontvangen.

5. Bij een schriftelijk/elektronisch aanbod is een exemplaar
van deze Algemene Voorwaarden gevoegd.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van
het aanbod door de consument.

2. Wanneer met de overeenkomst een bedrag is gemoeid
van meer dan € 1.250,00, komt deze bij voorkeur tot
stand door schriftelijke dan wel elektronische aanvaarding
van het aanbod door de consument.


Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen

1. De prijs, vermeld in het aanbod, is inclusief BTW.

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst
maar nog vóór de aflevering een prijswijziging
optreedt, zal deze geen invloed hebben op de
overeen gekomen prijs. De consument heeft recht op
ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden
na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de aflevering
de prijs wordt verhoogd.

3. Het tweede lid, eerste volzin, is niet van toepassing
op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals
verhoging van de BTW.

Artikel 6 – De aflevering/de levertijd

1. Aflevering vindt plaats door de consument in het bezit
te stellen van de goederen. Het in het bezit stellen van
goederen die niet direct leverbaar zijn kan plaatsvinden
door het ophalen van de goederen door de consument
bij de ondernemer of door het bezorgen van
de goederen bij de consument door de ondernemer.
Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd
overeenkomen.

2. De consument dient bestelde goederen binnen zeven
dagen na ontvangst van het bericht van de ondernemer
af te halen of te laten afhalen. Laat de consument
dit na, dan zijn de door de ondernemer aangetoonde
en in redelijkheid gemaakte kosten van het niet tijdig
ophalen voor rekening van de consument.

3. Indien de overeenkomst het bezorgen van de verkochte
goederen betreft, geschiedt dit binnen de in de overeenkomst
afgesproken levertijd en op het opgegeven
adres.

4. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt
de ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog
te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke
vermoedelijke levertijd met een maximum
van een maand. Indien de ondernemer alsnog
binnen deze termijn levert zal een eventuele prijsverhoging
binnen deze nadere termijn niet worden
doorberekend.

5. Bij overschrijding van deze nieuwe termijn of van een
vast overeengekomen levertijd heeft de consument,
zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het
recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding
te verlangen.

6. Wanneer bestelde goederen niet leverbaar blijken
te zijn, zal de ondernemer in overleg treden met de
consument over het eventueel beschikbaar stellen van
vervangende goederen. Stemt de consument niet in
met de levering van een vervangend goed, dan heeft
hij, los van zijn andere wettelijke rechten, het recht
de overeenkomst te ontbinden, zonder dat voor hem
daaraan kosten zijn verbonden.

Artikel 7 – Conformiteit

1. De ondernemer staat ervoor in dat de geleverde goederen
beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit).
De ondernemer staat er bovendien voor in dat de
goederen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden
in aanmerking genomen, voor een normaal
gebruik nodig zijn, alsook voor een bijzonder gebruik
voorzover dat is overeengekomen.

2. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte
diensten beantwoorden aan de overeenkomst
en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met
gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

Artikel 8 – Het recht van retournering

1. De consument heeft recht op retournering van goederen
gedurende ten minste veertien dagen. Dit recht geldt
niet voor dieren en planten. De ingangsdatum van
deze termijn is de dag na de verkoop, dan wel na de
dag van aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
Onbeschadigde en ongebruikte goederen met de originele
verpakking en originele kassabon kunnen worden
geretourneerd.

2. Indien de consument een bedrag (vooruit) betaald
heeft zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
veertien dagen na gebruikmaking van het recht van
retournering, terugbetaling plaats vinden.

3. Goederen die op verzoek van de consument zijn
vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt,
of goederen die op verzoek van de consument zijn besteld
zijn uitgesloten van het recht van retournering.
De consument kan van zijn recht van retournering
uitsluitend gebruik maken op de wijze die door de
ondernemer bij zijn aanbod is aangegeven.

4. Indien het recht van retournering geen restitutie van
de koopsom inhoudt doch de levering van een vervangend
artikel of van een tegoedbon, zal de ondernemer
dit in het aanbod meedelen.

5. De ondernemer vergoed alleen de aanschafwaarde van de producten.
Verzend- en vervoerskosten zijn voor rekening van de consument.
Als aannemlijk is dat de informatie verstrekking onvoldoende of onjuist is,
zjin de verzend- en retourkosten voor rekening van de ondernemer.

Artikel 9 – Betaling

1. Betaling van goederen die in voorraad zijn geschiedt à
contant, tenzij anders is overeengekomen.

2. Wanneer geen betaling à contant wordt overeengekomen,
dienen de door de consument verschuldigde
bedragen, binnen veertien dagen na aflevering door
de ondernemer of ophalen door de consument van de
goederen te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

3. Indien de consument een bestelling plaatst, heeft de
ondernemer het recht van de consument een vooruitbetaling
van ten hoogste 50% van de prijs te verlangen.

Artikel 10 – Niet-tijdige betaling

1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van
de afgesproken betalingsdatum. De ondernemer zendt
na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering
en geeft de consument de gelegenheid binnen


14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering
alsnog te betalen.

2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering
nog steeds niet is betaald en de consument stemt
niet in met voorlegging aan de Geschillencommissie,
conform artikel 17.4, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke
incasso worden overgegaan. De hiervoor in
redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van
de consument. De ondernemer is tevens gerechtigd
rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van
de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk
aan de wettelijke rente.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud en –overdracht

De ondernemer kan de eigendom voorbehouden zolang
de consument niet volledig heeft betaald. De consument
wordt in dat geval pas eigenaar van de goederen als hij de
koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig
aan de ondernemer heeft voldaan.

Artikel 12 – Wettelijke garantie

1. De ondernemer garandeert gedurende een termijn
van 6 maanden de afwezigheid van gebreken die zich
openbaren na de aflevering. De consument heeft recht
op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen
binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de consument
recht op herstel, schadeloosstelling en ontbinding van
de overeenkomst die hem op grond van de wet zijn
toegekend.

2. Indien de aankoop een plant of dier betreft, zal de
ondernemer aan de consument de essentiële informatie
verschaffen voor een juist gebruik van de plant, c.q.
de gezondheid en een juiste verzorging van het dier,
waarbij mede aangesloten wordt op door de consument
verschafte informatie.

3. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de
levering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van
onzorgvuldige verzorging of ondeskundig gebruik van
het geleverde of die het gevolg zijn van veranderingen
die de consument of derden aan het geleverde hebben
aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de
eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

4. Bij een beroep op de garantie dient het aankoopbewijs
door de consument te worden overlegd.

5. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten,
los van hetgeen in lid 1 en lid 2 is bepaald
omtrent de door de ondernemer afgegeven garantie.

Artikel 13 – Niet-nakoming van de overeenkomst

1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst
niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming
van de daartegenover staande verplichting opschorten.
Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is
opschorting slechts toegestaan, voorzover de tekortkoming
dat rechtvaardigt.

2. De ondernemer heeft het recht van terughouding
(recht van retentie), als de consument tekortschiet in
de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij
de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt,
is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden,
tenzij de tekortkoming de ontbinding niet
rechtvaardigt.

4. Indien op de overeenkomst een (vooruit) betaling
betrekking heeft en deze overeenkomst niet tot stand
komt, of wordt ontbonden zal de consument het
(aan)betaalde bedrag gerestitueerd krijgen.

Artikel 14 – Aanvullende bepalingen bij een overeenkomst op afstand

1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt aangegaan
moet de ondernemer op duidelijke en begrijpelijke
wijze aan de consument de volgende informatie verstrekken:

a. de identiteit en het geografisch adres van de ondernemer;

b. de belangrijkste kenmerken van de goederen;

c. de prijs, inclusief BTW, van de goederen;

d. de eventuele kosten van aflevering;

e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;

f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd
van 7 werkdagen op de overeenkomst;

g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

2. De ondernemer heeft een maximale levertermijn van
30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag
waarop de consument zijn bestelling heeft gedaan.
Wordt deze termijn overschreden dan heeft de consument
het recht de overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de
ondernemer niet kan worden toegerekend. De consument
en de ondernemer kunnen een andere levertermijn
overeenkomen.

3. De consument heeft gedurende 7 werkdagen het recht
de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
De termijn gaat lopen op de dag na die waarop het
product is ontvangen of op de dag van het aangaan van
een overeenkomst tot dienstverlening.

4. Wanneer de gekochte goederen niet beschikbaar zijn,
moet de ondernemer de consument zo spoedig mogelijk
op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde
uiterlijk binnen 30 dagen terug betalen.

 Wanneer de consument en de ondernemer zijn overeengekomen
dat een zaak van gelijke kwaliteit en prijs
geleverd mag worden, dan zijn de kosten van eventueel
retour zenden voor rekening van de ondernemer. Dit
is alleen van toepassing in het geval dat de consument
gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd

 De ondernemer dient de consument hiervan op duidelijke
en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.


5. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering
verstrekt de ondernemer aan de consument de volgende
gegevens:

a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1
van dit artikel;

b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van
het recht tot ontbinding van de overeenkomst en de
eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens
de bedenktijd van 7 werkdagen, waarbij in ieder
geval wordt vermeld:

c. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd
die de koper ter beschikking kunnen staan;

d. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd
maximaal de kosten van retourzending voor rekening
van de koper komen;

e. de informatie over de ontbinding van de lening indien
de consument de koopsom financiert met een
lening bij de ondernemer of bij een derde op grond
van een overeenkomst tussen de ondernemer en die
derde.

f. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer.

g. de gegevens omtrent de eventuele garantie en after
sales service;

h. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst
indien de koop een duur heeft van meer dan een
jaar dan wel een onbepaalde duur.

6. Wanneer de ondernemer niet heeft voldaan aan zijn
informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm
heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd
maximaal drie maanden en zeven werkdagen. Wanneer
de verkoper in die drie maanden alsnog voldoet aan de
informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft
voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen
te lopen.

7. Retour zenden is voor rekening en risico van de consument.
De ondernemer mag bij de ontbinding van de
overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk
voor schade, die het gevolg is van een tekortkoming,
die aan de ondernemer is toe te rekenen of voor
zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel
aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering
van de werkzaamheden die door de consument
zijn opgedragen.

2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk
voor schade die door een aan hem toerekenbare
tekortkoming is veroorzaakt.

Artikel 16 – Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten
volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk
dan wel elektronisch worden ingediend bij de ondernemer
tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt.
Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg
hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 17 – Geschillenregeling

1. Geschillen tussen consument en ondernemer over
totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten
met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of
geleverde goederen, kunnen zowel door de consument
als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt
bij de Geschillencommissie Gezelschapsdieren, Bordewijklaan
46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie
slechts in behandeling genomen, indien de consument
zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

3. Het uit de klacht voortvloeiende geschil dient uiterlijk
drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie
aanhangig worden gemaakt.

4. Wanneer een consument een geschil aanhangig maakt
bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze
keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil
aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie,
moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken
uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer
dient daarbij aan te kondigen, dat men zich na
het verstrijken van de genoemde termijn vrij zal voelen
het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. Bij haar uitspraak zal de Geschillencommissie het voor
haar geldende reglement in acht nemen. Op verzoek
wordt dit reglement toegezonden. De beslissingen van
de Geschillencommissie hebben het karakter van een
bindend advies. Voor de behandeling van een geschil
is een vergoeding (het zogenaamde klachtengeld)
verschuldigd.

6. Uitsluitend de burgerlijke rechter, dan wel de Geschillencommissie
is bevoegd van geschillen kennis te
nemen.

Artikel 18 – Nakominggarantie

De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo staat voor
de consument borg voor de nakoming van het door de
geschillencommissie gewezen bindend advies.

Artikel 19 – Afwijking van de Algemene Voorwaarden

Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch
tussen de ondernemer en de consument worden
vastgelegd.

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo zal deze
Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met
de Consumentenbond.